دارویی

امروزه با توجه به محدودیت‌های منابع طبیعی و تقاضای بالا برای تولید متابولیت‌های گیاهی، روش‌های جدیدی جهت تولید اقتصادی این متابولیت‌ها ارایه شده است. کشت سلولی و کشت ریشه مویین القاء شده به کمک اگروباکتریوم رایزوژنز از مهمترین روش‌های زیست فناورانه گیاهی هستند که در تولید متابولیت‌های ثانویه با ارزش، مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر چند کشت سلولی دارای مزایای زیادی است، اما ریشه های مویین به دلیل ثبات ژنتیکی و فنوتیپی بالا و قابلیت ترشح پروتئین به خارج از سلول دارای ویژگی‌های ارزشمند می‌باشد. امروزه تولید متابولیت‌های ثانویه گیاهی از طریق کشت ریشه‌های مویین بسیار مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر پروتئین‌ها و متابولیت‌های استاندارد و شناخته شده گیاه مادری، ریشه‌های مویین به صورت بالقوه منبع ترکیبات جدید و طبیعی هستند. بنابراین کشت ریشه‎های مویین امکاناتی را برای جداسازی و سنتز ترکیبات جدید با ارزش دارویی بالقوه ارائه می‌دهد. برخي مزيت‌هاي توليد متابوليت‌هاي ثانويه از طريق كشت بافت شامل كنترل بهينه شرايط كشت، افزودن پیش سازهای موردنیاز برای افزایش بازده و تولید متابولیت های ثانویه خاص است. علاوه بر این، تکثیر سریع گیاهان دارویی با روش کشت بافت امکان‌پذیر است. از جمله این گیاهان می‌توان زنجبیل، آستراگالوس و رودیولا را نام برد.