شرکت نوبنیان

هسته فناور نیتاژن

این هسته فناور پس از طی مراحل شتابدهی موفق به تاسیس شرکت زیست سایا آوام کشت به شماره ثبت 43165 گردید. با منتورینگ شتابدهنده نوین

ادامه مطلب »